miljostatus.no Hjem | Milj?status

miljostatus.no
Title: Hjem | Milj?status
Keywords:
Description: Milj?status viser hvordan det st?r til med milj?et, hva som p?virker det og hva vi kan gj?re for ? sikre et godt milj? i Norge.
miljostatus.no is ranked 1254716 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,712. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. miljostatus.no has 43% seo score.

miljostatus.no Information

Website / Domain: miljostatus.no
Website IP Address: 185.76.86.158
Domain DNS Server: ns3.hyp.net,ns1.hyp.net,ns2.hyp.net

miljostatus.no Rank

Alexa Rank: 1254716
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

miljostatus.no Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,712
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $551
Yearly Revenue: $6,712
Daily Unique Visitors 1,692
Monthly Unique Visitors: 50,760
Yearly Unique Visitors: 617,580

miljostatus.no WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 29 Jul 2016 10:24:25 GMT
Server Microsoft-IIS/8.5

miljostatus.no Keywords accounting

Keyword Count Percentage

miljostatus.no Traffic Sources Chart

miljostatus.no Similar Website

Domain Site Title

miljostatus.no Alexa Rank History Chart

miljostatus.no aleax

miljostatus.no Html To Plain Text

Hjem | Milj?status Hopp til hovedinnhold – Milj?informasjon fra offentlige myndigheter Meny Tema Avfall Om Avfall Avfall og gjenvinning Avfallstyper Avfallsbehandling Farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall PCB-holdige isolerglassruter Spillolje Levering og behandling av farlig avfall Baselkonvensjonen Fors?pling av havet Mikroplast Radioaktivt avfall Import og eksport av avfall Baselkonvensjonen Avfall i Norge og Europa Returordninger Farlige kjemikalier Om Farlige kjemikalier Milj?gifter Milj?gifter i Arktis Milj?gifter i ferskvann Milj?gifter i mose Milj?gifter langs kysten Spredning av milj?gifter Hva er kjemikalier? Slik f?r du i deg helse- og milj?farlige stoffer Farlige kjemikaliers effekter p? helse og milj? Farlige kjemikalier og helseeffekter Farlige kjemikalier og milj?effekter Noen farlige kjemikalier 1,2 dikloretan (EDC) Arsen Bisfenol A Bly Bromerte flammehemmere Dioksiner og furaner Dodekylfenol og Tri-Tert-Butylfenol (TTB-fenol) Fosfororganiske flammehemmere Ftalater Heksaklorbenzen (HCB) Hormonforstyrrende stoffer Kadmium Klorerte alkylbenzener (KAB) Klorerte parafiner (SCCP og MCCP) Krom Kvikks?lv Muskforbindelser (muskxylen) Nonyl- og oktylfenoler og andre alkylfenoler Pentaklorfenol (PCP) PER (tetrakloreten, tetrakloretylen) PFOS, PFOA og andre perfluorerte forbindelser Polyklorerte bifenyler (PCB) Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) Siloksaner TBT og andre organiske tinnforbindelser Tensider TRI (trikloreten, trikloretylen) Triklorbenzen (TCB) Kjemikalier i produkter Batterier Elektriske og elektroniske produkter Maling, lakk og lim Byggevarer Kjemikalier i tekstiler og kl?r Vaske- og rengj?ringsmidler Farlige stoffer i leker Merking av produkter Netthandel og helse- og milj? Forurenset grunn Hvem har ansvar for hva? Forurenset sj?bunn Opprydding i forurenset sj?bunn Hvordan oppst?r forurenset sj?bunn? Kjemikalielister C&L Inventory (ekstern) Kjemikalies?k (ekstern) Prioritetslisten Kjemikalieregelverk Kjemikalieregelverket REACH Klassifisering og merking av farlige kjemikalier Regelverk for biocider Ferskvann Om Ferskvann Elver og innsj?er Kalksj?er Edelkreps S?rtrekk ved norsk vassdragsnatur Vernede vassdrag Laks Utbredelse og vandring, laks, sj??rret og sj?r?ye Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder Lakselus Lakseparasitten Gyrodactylus salaris Grunnvann Overv?king av grunnvann Milj?gifter i ferskvann Tungmetaller i innsj?er Organiske milj?gifter i innsj?er Avrenning av tungmetaller fra nedlagte kisgruver Vannforvaltning Vannregioner - kart Vannregionmyndigheter - kart ?kosystembasert forvaltning Vassdragsutbygging Kommunalt avl?p Friluftsliv Om Friluftsliv Nordmenns deltakelse i friluftsliv Allemannsretten Marka Friluftsliv i byene Statlig sikra friluftslivsomr?der Stillheit i naturen Fritidsfiske i sj?en Fritidsfiske i ferskvann Jakt Badevannet i Europa Strandsonen Hav og kyst Om Hav og kyst Barentshavet Milj?tilstanden i Barentshavet S?rlig verdifulle omr?der i Barentshavet Forvaltning av Barentshavet og Lofoten Norskehavet Milj?tilstanden i Norskehavet S?rlig verdifulle omr?der i Norskehavet Forvaltning av Norskehavet Nordsj?en og Skagerrak Milj?tilstanden i Nordsj?en og Skagerrak S?rlig verdifulle omr?der i Nordsj?en og Skagerrak Forvaltning av Nordsj?en og Skagerrak Kysten Strandsonen Sukkertare Sj?fugl Forsuring av havet Fors?pling av havet Milj?gifter langs kysten Tungmetaller langs kysten Organiske milj?gifter langs kysten Forurenset sj?bunn Advarsler mot fisk og sj?mat fra forurensede omr?der Radioaktivitet i havet Radioaktivitet fra olje og gass Radioaktivitet i saltvannsfisk Radioaktivitet i sj?vann Radioaktivitet i skalldyr Radioaktivitet i tang Overgj?dsling Konsekvenser av overgj?dsling Tilf?rsler av n?ringssalter til kysten Kommunalt avl?psvann Tilf?rsel fra jordbruk Utslipp av n?ringssalter fra fiskeoppdrett Fremmede arter i havet Stillehavs?sters Fiskeoppdrett Lakselus Tilf?rsler av n?ringssalter fra fiskeoppdrett Kobber og andre kjemikalier i fiskeoppdrett Fiskeri Fritidsfiske i sj?en Olje og gass Olje- og gassvirksomhet i norske havomr?der Milj?konsekvenser av olje- og gassutvinning Utslipp til luft fra olje og gass Utslipp til sj? fra olje og gass Avfall fra olje- og gassvirksomhet Milj?overv?king p? norsk sokkel Sammenligninger med andre land Skipstrafikk ?kosystembasert forvaltning Havstrategidirektivet Utfordringer framover i havomr?dene Klima Om Klima Drivhuseffekten Klimagasser Globale klimaendringer - hva skjer? Temperatur?kning Klimaendringer og havet Ekstremv?r Utviklingsbaner (RCPer) - hvilket klima f?r vi i framtida? Konsekvenser av klimaendringer Klimaendringer og naturmangfold Klimaendringer og matsikkerhet Klimaendringer og helse FNs klimapanel (IPCC) Globale utslipp av klimagasser Klima i Norge Klima i Norge 2100 Klimaendringenes effekter p? norsk natur Forsuring av havet Klimaendringer og kulturminner Norske utslipp av klimagasser Klimagassutslipp fra avfall Klimagassutslipp fra industri Klimagassutslipp fra jordbruk Klimagassutslipp fra olje og gass Klimagassutslipp fra bygg Klimagassutslipp fra transport Karbondioksid (CO2) Metan (CH4) Lystgass (N2O) F-gasser Utslipp av sot i Norge Tiltak for ? redusere klimagassutslipp i Norge CO2-avgift Kvotesystemet Norge som lavutslippssamfunn Arealbruk og klima Norsk klimaforskning Internasjonal klimapolitikk Togradersm?let Kyotoprotokollen Parisavtalen Klimatilpasning Kortlevde klimadrivere Tiltak mot kortlevde klimadrivere i Norge Skog og klima Klima i Arktis Sot og klimaendringer i Arktis Klima i Arktis fram mot 2100 Klima i Antarktis Ozonlaget Dannelse og nedbryting av ozon Drivhuseffekten reduserer ozonlaget Ozonreduserende stoffer Montrealprotokollen Kulturminner Om Kulturminner Arkeologiske kulturminner Bergkunst Kulturminner under vann Ruiner Gamle bygninger Stavkirker Fredete bygninger Gamle hus, energisparing og milj? Klimaendringer og kulturminner Kulturmilj?er Kystkultur Fredete kulturmilj?er Tekniske og industrielle kulturminner Fredete fyrstasjoner Vernede fart?yer Verdensarven Bergkunsten i Alta Bryggen i Bergen Rjukan - Notodden industriarv R?ros bergstad og Circumferensen Struves meridianbue Urnes stavkirke Vega?yan Vestnorsk fjordlandskap Luftforurensning Om Luftforurensning Lokal luftforurensning Utslipp fra veitrafikk Utslipp fra vedfyring Utslipp fra industri Andre lands bidrag til luftforurensning i Norge Regelverk for lokal luftkvalitet Luftforurensning og helseeffekter Luftforurensning i Europa G?teborgprotokollen Sur nedb?r Kart: Avsetning av svovel og nitrogen Skader p? dyre- og planteliv Overskridelser av naturens t?legrense Ammoniakk (NH3) NMVOC Nitrogenoksid (NOx) Svoveldioksid (SO2) Bakken?r ozon Spredning av milj?gifter Naturmangfold Om Naturmangfold Arter Truede arter Prioriterte arter Fremmede skadelige arter Fredete arter Rovdyr og rovfugler Hjortevilt Flaggermus Moskus Humler Fjell Kulturlandskap Sl?ttemark Kystlynghei Sl?ttemyr Verdifulle kulturlandskap per fylke Skog V?tmarker Dvergg?s Elvedelta Vernet natur Inngrepsfri natur Arealbruk Naturtyper Utvalgte naturtyper Kalklindeskog Sl?ttemyr Hule eiker Sl?ttemark Kystlynghei Kalksj?er Naturindeks for Norge Internasjonale konvensjoner for naturmangfold Ramsarkonvensjonen Konvensjonen om biologisk mangfold CITES - konvensjonen Bonnkonvensjonen Bernkonvensjonen Klimaendringenes effekter p? norsk natur Polaromr?dene Om Polaromr?dene Arktis Svalbard Isbj?rn Sel i Arktis Klima i Arktis Milj?gifter i Arktis Antarktis Klima i Antarktis Dyr og planter i Antarktis Dronning Maud Land Bouvet?ya Peter I ?y Kulturminner, historiske steder og verneomr?der i Antarktis Str?ling Om Str?ling Radioaktiv forurensning Radioaktive stoffer Kilder til radioaktiv forurensning Tsjernobyl-ulykken Radioaktivitet p? land og i ferskvann Radioaktivitet i havet Radioaktive stoffer i luft Radioaktivitet i sau p? utmarksbeite Radioaktivitet hos reindriftsut?vere Radioaktivt avfall Radon UV-str?ling St?y Om St?y Lyd og st?y St?yplageindeks Ekvivalentniv? og maksimalniv? Desibelskalaen Frekvens Lydspredning og -skjerming St?y og helse Direkte helseeffekter av st?y Indirekte helseffekter av st?y De viktigste st?ykildene St?y fra veitrafikk St?y fra jernbane St?y fra flytrafikk St?y fra industri og annen n?ring St?y fra skytebaner St?y fra bygg og anlegg St?y fra motorsportbaner St?y i store byomr?der St?y i Bergen St?y i Fredrikstad og Sarpsborg St?y i Oslo og nabokommuner St?y i Stavanger og nabokommuner St?y i Trondheim St?yregelverk St?yretningslinje Forurensningsforskriftens kap. 5 om st?y Stillheit i naturen Historier om milj? Milj?status for Europa Definisjoner Om Milj?status Nasjonale m?l Milj?tall Se grafer Lag graf og datatabell Kart Om oss English No image Lundefugl. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no Aktuelt Naturmangfold En temaside om Arter Skog V?tmarker Verdensarven En temaside om Kulturminner Luftforurensning En temaside om Lokal luftforurensning Luftforurensning og helseeffekter Farlig avfall En temaside om Avfall Farlige kjemikalier Klima i Norge En temaside om Klima Globale klimaendringer - hva skjer? Fjellrev En temaside om Arter Truede arter Naturmangfold G?r det rett vei med milj?et? En historie om Avfall Farlige kjemikalier Klima Naturmangfold Bla tilbake Bla videre Popul?re kartlag St?y Kulturstier Villaks Norges nasjonalparker Advarsler for sj?mat Utvalgte naturtyper Hefter og undervisning Klima i endring Milj?utfordringer f?r og n? Historier om hav og kyst Skog, fjell og kulturlandskap Vann, elver og v?tmarker Milj?journalistene Popul?rt p? Milj?status.no Ulv Klima i Norge 2100 Arktis Nordmenns deltakelse i friluftsliv Lokal luftforurensning Togradersm?let Filmer om milj? Klima i Norge Klikk her for ? se filmen Les mer om klima i Norge Lavutslippssamfunnet Klikk her for ? se filmen Les mer Naturindeks 2015 Klikk her for ? se filmen Les mer om Naturindeks for Norge Livet til villaksen Klikk her for ? se filmen Les mer om utbredelse og vandring til laks, sj??rret og sj?r?ye Polaromr?dene Klikk her for ? se filmen Les mer om Polaromr?dene Bla tilbake Bla videre Milj?status i Norge Milj?status.no er et samarbeid mellom flere statlige etater. Milj?direktoratet er ansvarlig redakt?r. Kontakt Kontakt oss Om Milj?status Sosiale medier Milj?status er p? Facebook, Twitter, Instagram og Vimeo. Meld deg p? nyhetsbrevet v?rt! Design av Design Container

miljostatus.no Whois

% Kopibeskyttet, se http://www.norid.no/domenenavnbaser/whois/kopirett.html
% Rights restricted by copyright. See http://www.norid.no/domenenavnbaser/whois/kopirett.en.html
Domain Information
NORID Handle...............: MIL2830D-NORID
Domain Name................: miljostatus.no
Domain Holder Handle.......: MI428O-NORID
Registrar Handle...........: REG42-NORID
Legal-c Handle.............: JS10329P-NORID
Tech-c Handle..............: DH38R-NORID
Name Server Handle.........: NSHY11H-NORID
Name Server Handle.........: NSHY46H-NORID
Name Server Handle.........: NSHY81H-NORID
DNSSEC.....................: Signed
DS Key Tag  1...........: 63451
Algorithm  1...........: 8
Digest Type 1...........: 2
Digest   1...........: 0f12e4bc1e4646d24fa4602607058ab57417d94f745e9033488587884aef1fe3
Additional information:
Created:   2013-07-02
Last updated: 2016-04-10
NORID Handle...............: MI428O-NORID
Type.......................: organization
Name.......................: MILJ?DIREKTORATET
Id Type....................: organization_number
Id Number..................: 999601391
Registrar Handle...........: REG42-NORID
Post Address...............: Postboks 5672, Sluppen
Postal Code................: NO-7485
Postal Area................: TRONDHEIM
Country....................: NO
Phone Number...............: +47.73580500
Fax Number.................: +47.73580500
Email Address..............: webmaster@miljodir.no
Additional information:
Created:   2013-05-08
Last updated: 2016-01-1